قرارداد بیزینس کوچینگ

  • خانه
  • قرارداد بیزینس کوچینگ

                            موضوع: قرارداد بیزینس کوچینگ

ماده 1 ) طرفین قرارداد

این قرداد میان آقای علی ابوالحسنی به کد ملی   ....................به آدرس تهران، .................................... که در این قراداد کوچ نامیده میشود و..................................  به کد ملی ................  به  آدرس ...................................................... که در این قرارداد مراجع نامیده می شود، منعقد گردید و به موجب آن کوچ متعهد می گردد به مراجع خدمات بیزینس کوچینگی ارائه دهد تا او بتواند به اهداف ذکر شده در پیوست الف دست یافته و مشکالت و مسائل خود را برطرف سازد.

تعریف بیزینس کوچینگ: بیزینس کوچینگ رابطه ای مشارکت محور میان کوچ و مراجع است، فرآیند خالقانه ای که الهامبخش مراجع میشود و او را به سوی تفکری عمیق و قدرتمند درباره کسب و کارش سوق میدهد تا بتواند پتانسیل های فردی و حرفه ای پرسنل خود را در جهت تجارت خود به ارتقا دهد. جلسات بیزینس کوچینگ باید به گونه ای طراحی شود که مراجع بتواند برای رشد و توسعه کسب و کار خود اهدافی مشخص کرده و برای رسیدن به این اهداف یک برنامه یا استراتژی مناسب بنویسد و آن را به مرحله اجرا دربیاورد.


ماده 2) مدت زمان قرارداد

2-1- این قرار داد از تاریخ پیش پرداخت به مدت 6   ماه معتبر می باشد .

2-2- طی این 6 ماه، حداکثر تعداد 12 جلسه 90 دقیقه ای به بصورت [حضوری/آنلاین] برگزار میگردد.

ماده 3) هزینه کل قرارداد

طبق توافقات انجام شده مبلغ .................................. تومان  بصورت اقساط  به شرح ذیل  پرداخت می شود:

  • مبلغ......................... تومان در تاریخ.....................  بعنوان پیش پرداخت.
  • مبلغ......................... تومان در تاریخ.....................  بعنوان قسط اول طی چک شماره .................................. 
  • مبلغ......................... تومان در تاریخ.....................  بعنوان قسط دوم طی چک شماره .................................. 
  • مبلغ......................... تومان در تاریخ.....................  بعنوان قسط سوم طی چک شماره .................................. 
  • مبلغ......................... تومان در تاریخ.....................  بعنوان قسط چهارم طی چک شماره .................................. 


تبصره یک ) در صورت انصراف هر یک از طرفین قرارداد از ادامه دوره بیزینس کوچینگ، زمان انصراف به عنوان زمان پایان قرارداد خواهد بود و تعداد روزهای قرارداد از تاریخ قرارداد تا تاریخ انصراف به صورت روزانه محاسبه شده و مبلغ دوره مجددا محاسبه می شود. مبالغ واریزی بیش از مبلغ محاسبه ی مجدد به شماره حساب اعلام شده توسط مراجع عودت داده می شود.

ماده 4) تعهدات کوچ

کوچ با تجزیه و تحلیل کسب و کار، نیازمندی ها و مشکلات آنرا شناسایی می کند.

کوچ به مراجع کمک می کند که هدفگذاری درستی برای کسب و کار انجام دهد.

کوچ به مراجع کمک می کند که برنامه ریزی دقیقی برای رسیدن به اهداف انجام دهد.

کوچ در زمان اجرا در کنارمراجع بوده و کمک می کند که سریعتر، آسانتر و ارزانتر به اهداف تعیین شده برسد.

کلیه ی کارهای کوچ بصورت خدمات مشاوره ای می باشد.ماده 5) تعهدات مراجع

مراجع تعهد می‌کند که حضور منظم در جلسات داشته باشد.

مراجع به انجام کارهای استخراج شده بعد از هر جلسه و پیگیر بودن تا انجام آن متعهد می باشد.

مراجع موظف است مشکلات موجود در کسب و کار خود را به محظ اطلاع به کوچ اطلاع دهد.

مراجع متعهد می شود کتاب ها و آموزش های در زمینه ی فروش را با هماهنگی کوچ انجام دهد.

ماده 6) محرمانگی

این رابطه کوچینگ، همانند تمامی اطلاعاتی (اسناد و صحبت هایی) که به عنوان بخشی از این رابطه کوچینگ مراجع با مربی خود در میان می گذارد، از طریق اصول محرمانه بودن دستورالعمل اخلاقی فدراسبیون جهانی کوچینگ ICF مشخص و محدود شده است. اگرچه، لطفا آگاه باشید که رابطه مربی و مراجع یک رابطه محرمانه از نظر قانونی نیست (مانند حرفه های پزشکی و قانونی) و افشای این رازها متوجه مجازات قانونی خاصی نیست. مربی متعهد می شود که بدون اجازه کتبی مراجع هیچ اطلاعاتی را از وی فاش نکند.

اطلاعات محرمانه شامل اطلاعاتی نمیشوند که: (الف)ابتدا قبل از اینکه توسط مراجعه کننده مزین شود، توسط مربی به تصرف درآید؛ (ب)به طور معمول عموم مردم و یا در محل کار مراجعه کننده از آن باخبر باشند؛ (پ)از طریق شخص سومی به گوش مربی رسیده باشد، بدون ایجاد هیچ مشکل و خللی در کار شخص مراجعه کننده؛ (ت)به طورمستقل بدون مراجعه به هیچ یک از اطلاعات محرمانه مراجعه کننده توسط مربی به دست آمده باشد؛ (ث)مربی به طور قانونی از طریق دادگاه حقوقی و قضایی احضار شده باشد و از او توسط دادگاه خواسته شود که افشا کند؛ (ج)اگر مراجعه کننده رازی را برای مربی افشا کند و در نتیجه این افشا شدن راز، مربی به طور منطقی باور داشته باشد که احتمال خطر و آسیبی متوجه مراجعه کننده یا دیگران است؛ و (چ)کار غیر قانونی انجام داده باشد. مراجعه باید این را بداند که وظیفه اوست که مسائل و سوالات محرمانه را در زمان مناسب مطرح کند.


ماده 7) روش و سیاست های کنسل کردن جلسات

مراجع متعهد میشود که در صورت لزوم برای عدم برگزاری جلسه ای، 24 ساعت قبل از آن کوچ را مطلع کند، در غیر اینصورت آن جلسه انجام شده محسوب خواهد شد.

ماده 8)حل اختلاف

چنانچه کوچ و مراجع در این قرارداد به مشکل بخورند، به نحوی که طرفین نتوانند آن را حل کنند، هر دوباید بکوشند تا با حسن نیت مسئله را حل کنند. اگر مشکل حل نشد این دعوی به مراجع قانونی ارجاع داده خواهد شد.

ماده 9) مفهوم لازم الاجرا

کوچ و مراجع ملزم به اجرای این قرارداد می باشند. این قرارداد در دو نسخه که هر نسخه از آن حکم واحد را دارد، تهیه و به امضای طرفین قرارداد رسید.


پیوست الف) اهداف مراجع

  •   
  •    


امضای کوچ: علی ابوالحسنی                                                                              امضای مراجع: .............................

تاریخ:............................                                                                                      تاریخ............................


دانلود قرارداد خام بیزینس کوچینگ